Akademik Personel

Ad Soyad : Makbule CİVELEK
Fakülte : Taşova MYO
Personel türü : Akademik
Bölüm : Otobüs Kaptanlığı
Ünvanı : Dr. Öğr. Gör.
E-Posta : makbule.civelek@amasya.edu.tr
Dahili :
Oda No :

                                                                                                            

EĞİTİM BİLGİLERİ

2014-2018 Doktora Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

2011-2013: Yüksek Lisans Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

2011-2008: Lisans Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm İşlemeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Seyahat İşletmeciliği Bölümü

2005-2008: Önlisans Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu Seyahat İşletmeciliği Bölümü


AKADEMİK ÇALIŞMALAR ve KATILIMLAR

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI, ESCI Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.Civelek, Makbule ve Türkay, O. (2018), A Semiotic Analysis of Turkish Promotional Posters: The Example of The Home of Turkey Posters, Tojdac, 8(2), 312-328.

2.Mirzayeva G.,Civelek, M., Kaya D. ve Batman O. (2016), Turizm İşletmelerinde Sosyal Sorumluluk Yaklaşımları 4 ve 5 Yıldızlı Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma, TÜVAB Bilim Dergisi, 9(4), 23-30.

3.Civelek, M., Dalgın, T. ve Çeken, H. (2015), Agro-tourism Samples and Promotion Models For Agro-tourism: Suggestion About Turkey, International Journal of  Social and Economic Sciences, 5(2), ss:40-45.

4.Civelek,  M., Dalgın, T. ve Çeken Hüseyin (2014), Agro Turizm ve Kırsal Kalkınma İlişkisi Muğla Yöresindeki Agro Turizm Alanlarında Bir Araştırma, Turizm Akademik Dergisi, 1(1), 15-28.

5.Civelek, M., Dalgın, T., Çeken, H. ve Ekiztepe, B. (2013), The Assessment of Agro-tourism Potential of Menemen, International Journal of Social and Economics Sciences,  3(2), ss: 01-07.    

6.Civelek, M., Dalgın, T. ve Çeken, H. (2013), Agro-Turizm ve Sürdürülebilirlik İlişkisi: Muğla Yöresindeki TaTuTa Çiftliklerinde Bir Araştırma, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 1(3), ss: 23-33.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Civelek, M. ve Yıldırım, İ. M. (2018), Çevre Ekonomisi Kapsamında Dünyanın En Değerli 100 Markasının Çevre Politikalarını İncelemeye Yönelik Bir Araştırma, Journal of Socail and Humanities Sciences Resarch, 5(24): 1775-1785.

2. Sezen Doğancili, O., Civelek Oruç, M. (2016), Cezaevlerinin Müzeye Dönüşüm Süreci: Sinop Cezaevi Örneği, Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (12), 268-284.

 Ulusal  Hakemli Dergilerde Yayınmlanmış Makaleler

1.Civelek, M. ve Türkay, O. (2017), Tarım Turizmi Pazarlamasında Web Sitelerinin Rolü: Türkiye ve İspanya’daki Tarım Turizmi İşletmelerinin Karşılaştırmalı Analizi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(37), 313-338.

2.Sezen Doğancili, O. ve Civelek, M. (2016), Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Öğrencilerinin Bölüm Seçiminde Kişilik Özelliklerinin Etkisi: Taşova Meslek Yüksekokulu Örneği. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,  9(28), 24-45.

3.Civelek, M. ve Zengin, B. (2015), Misyon Vizyon Bildirilerinin Müşteri Odaklılık Yönünden Değerlendirilmesi: 5 Yıldızlı Konaklama İşletmeleri Örneği, Kastomunu Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, S: 9, ss: 31-49.

4.Civelek, M, Dalgın, T. ve Çeken H. (2014), Agro-Turizm ve Kırsal Kalkınma İlişkisi: Muğla Yöresindeki Agro-Turizm Alanlarında Bir Araştırma, Turizm Akademik Dergisi, 1(1), ss: 15-28.

Ulusal ve Uluslararası Kongre, Sempozyum, Panel, Çalıştay Gibi Bilimsel, Sanatsal Toplantılarda Sunulan veya Tam Metin Olarak Yayımlanan Bildiri

1.Civelek, M. ve Yıldırım, I. M. (2017), Amasya Müzelerinin Kültürel Miras Yönünden Değerlendirilmesi, Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, 259-270.

2.Civelek,  M. ve Türkay, O. (2017), Turizmi Konu Alan Lisansüstü Çalışmalarının Bibliyometrik Profili, Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, 251-258.

3.Civelek,  M. ve Yıldırım I. M. (2017), Zeugma Mozaik Müzesinin Müzecilik Faaliyetlerindeki Yeri, Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, 215-224.

4.Civelek, M. ve Dalgın, T. (2017), Helal Sertifikalı Konaklama İşletmelerine Ait Web Sitelerinin Analizi: Türkiye Örneği, 1. Uluslararası Helal Turizm Kongresi, 7-9 Nisan 2017, Antalya.

5.Civelek, M., Yıldırım, İ. M., İmamoğlu, Ö., Demirel, G. ve Bilgin, M.B. (2017), Sanal Gerçeklik Uygulamalarının Müzelere Yansımaları: Ayasofya ve Louvre Müzelerinin Karşılaştırmalı Bir Analizi, Eurasian Conference on Language & Social Sciences, 22-24 Mayıs, Antalya.

6.Yıldırım, İ. M., Civelek, M., İmamoğlu, Ö., Demirel, G. ve Bilgin, M. B. (2017), Ulaştırma Hizmetleri Bölümlerinin Karşılaştırmalı Bir Analizi: Türkiye’deki Meslek Yüksek Okulları Örneği, Eurasian Conference on Language & Social Sciences, 22-24 Mayıs, Antalya.

7.Civelek, M., Yıldırım, İ. M. ve Bilgin, M. B. (2017), Zeugma Mozaik Müzesinin Müzecilik Faaliyetlerindeki Yeri, IWACT, 28 Eylül- 1 Ekim, Van.

8.Civelek, M., Yıldırım, İ. M. ve Bilgin, M. B. (2017), Amasya Müzelerinin Kültürel Miras Yönünden Değerlendirilmesi, IWACT, 28 Eylül- 1 Ekim, Van.

9.Civelek ve Türkay, O. (2017), Turizmi Konu Alan Lisansüstü Çalışmalarının İçerik Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi,  IWACT, 28 Eylül- 1 Ekim, Van.

10.Sezen Doğancili, O. ve Civelek, M. (2016), Amasya’da Ekoturizm: Yedikuğular Kuş Cenneti Örneği. 1.International Academic Research Congress. 3-5 November, Antalya. 

11.Civelek, M., Sezen Doğancili, O. ve Dalgın, T. ( 2016). Satış Geliştirme Aracı Olarak Gazetelerdeki Otel İlanlarının İçerik Analizi İle Çözümlenmesi Üzerine Bir Araştırma. 17. Ulusal Turizm Kongresi, Muğla.

12.Civelek, M., Dalgın, T. ve Çeken, H. (2015), Tarım Turizmi Uygulamaları ve Pazarlama Modelleri: Türkiye İçin Bir Model Önerisi, 4. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu, 8-11 Ekim 2015, Afyon.

13.Miryazeva , G., Civelek, M., Kaya Gök, D. ve Batman, O. (2015), Turizm İşletmelerinde Sosyal Sorumluluk Yaklaşımları: 4 ve 5 Yıldızlı Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma, 1. Uluslaraarsı Türk Dünyası Turizm Sempozyumu,19-21 Kasım 2015, Kastomunu.

14.Dalgın, T. ve Civelek, M. (2015),  Turistik Tüketicilerin Tercihlerinde Sosyal Medyanın Etkisi: Amasya İlindeki 4 Yıldızlı Bir Konaklama İşletmesinde Uygulama,16. Ulusal Turizm Kongresi, 12-15 Kasım 2015, Çanakkale.

15. Dalgın, T., Civelek, M. ve Karadağ, L. (2015), Agro-turizm, Tarım ve Yenilenebilir Enerji Kapsaında Bir Girişimcilik Önerisi, 2. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu Programı, 9-11 Ekim 2015, Muğla.

16.Civelek, M. ve Dalgın, T. (2013), Turizm Pazarlanmasında Sosyal Medya: Turizm İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma: Muğla Örneği, 14. Ulusal Turizm Kongresi, 5-8 Aralık 2013, Kayseri.

17.Civelek, M., Dalgın, T. ve Çeken, H. (2012), Menemen Yöresinde Agro-Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi, II. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu, 20-22 Eylül, Aksaray.

 Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar veya Kitaplardaki Bölümler

1.Civelek, M. ve Türkay, O. (2018), Turizmde Politika ve Stratejiler, İçinde Sürdürülebilir Turizm Politikaları (Ed: Orhan Batman, Oguz Türkay ve Sevki Ulama), Değişim Yayınevi.

Ulusal Bilimsel Toplantılar

1.Amasya Üniversitesi Taşova Yükel Akın Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Sektörü Çalıştayı, Düzenleme Komitesi Üyesi, 14 - 15 Mayıs 2015.

2.Amasya Üniversitesi Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Sektörü Çalıştayı II, Düzenleme Komitesi Üyesi, 27 - 28 Ekim 2016.

Yüksek Lisans Tez Başlığı: Sürdürülebilirlik Kapsamında Agro-Turizm ve Kırsal Kalkınma İlişkisi: Muğla Yöresindeki TaTuTa Çiftliklerinin Agro- Turizm Potansiyeli Yönünden Değerlendirilmesi (Danışman: Doç. Dr. Hüseyin ÇEKEN).

Doktora Tez Başlığı: Tanıtım Filmlerinin Turizm Açısından Göstergebilimsel Bir Analizi: Türkiye Örneği (Danışman: Prof. Dr. Oğuz TÜRKAY).

İŞ DENEYİMİ

Aralık 2013---- (Halen) Amasya Üniversitesi Taşova MYO

Görev: Öğretim Görevlisi

2013 Yaz Dönemi

Datça Çiftlik Evi, Muğla/Datça

Görev: Sosyal Medya Pazarlaması (Gönüllü)

2010-2012 Yaz Dönemi

Makro Ajans Organizasyon Şirketi, İzmir/Konak 

Görev: Operasyon,  Festival Organizasyonu

 2009-2008 Yaz Dönemi-Staj

 ETC Travel, İzmir/Alsancak

Görev: Tur Satışı, Müşteri Temsilciliği.

2007-2006 Yaz Dönemi

Waterfall  Seyahat  Acentası, Muğla/Marmaris

Görev: Rezervasyon, Satış Pazarlama

UZMANLIK ALANLARI

Kırsal Turizm, Tarım Turizmi, Turizm Pazarlaması, Göstergebilim.

BAŞARILAR

2008 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi MMYO Seyahat İşletmeciliği  Bölüm  Birinciliği.

2007 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Erasmus Projesi MMYO Birinciliği (Yurt Dışında Staj Hareketliliği Programı İçindir).